Петел.мк

logo transparent микјо

МОЈ ПРОФИЛ

ПРЕБАРАЈ ОГЛАСИ

ДОДАДИ ОГЛАС

МОЈ ПРОФИЛ

ПРЕБАРАЈ ОГЛАСИ

ДОДАДИ ОГЛАС

Никогаш не плаќај однапред!
Провери ја функционалноста на предметот пред да платиш.
Не ги споделувај со никого доверливите информации како што се: број на трансакциона сметка, број на платежна картичка, кориснички имиња и лозинки.
Со лицето со кое склучуваш договор, секогаш побарај документ за лична идентификација.
Провери дали лицето е законскиот сопственик на предметот кој сакаш да го купиш.
Од сопственикот на предметот секогаш се бара да го врати украдениот предмет, дури и ако тој/таа не е свесен за потеклото на предметот при правење на нарачката.
Биди внимателен кога се договараш со лица надвор од земјата.
Трансакциите со странство се високоризични и тешко е да се контролираат и стопираат.
Измамникот може да изманипулира со лажна документација или сертификати.
Никогаш не ги користи услугите за плаќање како што се: Western Union, BidPay или Money Gram затоа што често се предмет на измами.
Постапките за контрола и враќање на пари се комплицирани.
Биди внимателен кога понудата изгледа премногу добра за да биде вистинска или ако другата страна брза за побрзо склучување на зделката.
За зделките кои вклучуваат големи износи на пари добро е најпрво консултација со некоја банка за да добиеш совети и упатства за безбедна трансакција.
Купување и продажба на возилa
Провери дали лицето кое продава, поседува документација дека е сопственик на возилото.
Обиди се да дознаеш и дали е под хипотека, постои записник за учество во сообраќајна незгода и предизвикана штета или извршени поправки.
Ако продаваш возило, не дозволувај заинтересираниот купувач сам да замине на тест-возењето.
Побарај од купувачот да покаже возачка дозвола со соодветна категорија за возилото.
Чувајте се од лажни “посредници за автомобили”.
Се јавуваат со ветување дека ќе ти помогнат да го продадеш возилото побрзо.